Szerviz szolgáltatás

Szervizünk, költséghatékony megoldást kinál a légrugó rendszerek szakszerű javítására.

Webáruházunkban regisztráció nélkül vásárolhat!

Ingyenes házhozszállítás!

Házhozszállítás

  Ingyenes házhozszállítás!  

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÜZLETSZABÁLYZAT

Mely a www.legrugo.hu webáruházat üzemeltető MJ-CAR Kft. Kft által nyújtott elektronikus  kereskedelmi szolgáltatás feltételeiről szól.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Üzletszabályzatot és kizárólag abban az esetben ve
gye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyet ért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésükre.

Magyarországi vevőszolgálatunk az rendelkezésedre áll H-P 8-17 óráig. 


Cégadatok:

MJ-CAR Kft.

Székhely: 
1211 Budapest Posztógyár út 8

Adósz
ám: 12010604-2-43

e-mail: legrugo
@mjcar.hu

Telefon:  06-
20-622-26-53

Szerződés nyelve: Magyar

Az Általános szerződési feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre az angol és Európai Úniós jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. Vevő minden leadott rendeléséhez  az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező.

Alapvető jótállási feltételek:


Minden általunk forgalmazott termék alapos ellenőrzésen megy át gyártás után.
A szavatosság csak szakszervizben felszerelt, üzembe helyezett vagy beépített termékekre vonatkozik és csak rendeltetésszerű használat esetén érvényesíthető.

Garanciát csak a beépítést végző szakszervíz által kiállított javítási számla illetve hivatalos számla másolat megléte esetén tudunk érvényesíteni!

  

Csak gyártási hibákból származó hibákat áll módunkban orvosolni.


A nem megfelelő típusválasztásból adódó problémákért felelősséget nem tudunk vállalni (pl. nem típusazonos alkatrész választása)
Okozati kár esetén külön szakvéleményre van szükség.


Elállás joga:

A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat az áru visszaszolgáltatása után haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő 14 munkanapon belül visszatéríti. A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető.

Kivéve egyedi (raktáron nem tartott) rendelés, ahol az autó alvázszáma szerint pontosan be lett azonosítva a rendelt alkatrész.

A vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget. Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és az eredeti garanciális okmányokkal együtt szolgáltatható vissza! Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, ill a megtagadhatja az áru visszavásárlását.

Az adott árucikk díjmentes cseréje csak abban az esetben lehetséges, ha a gyári csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép és bontatlan állapotban van. Ellenkező esetben a vételár 25-50%-kal csökkentett értéke kerül visszafizetésre, amely a gyártó általi újracsomagolás és a kiegészítők cseréjének a költsége.

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálatunk elérhetőségén írásban: e-mailben ( legrugo@mjcar.hu ).

Áraink:

Az árakat bruttó forint áron tűntettük fel, 27%-os magyar ÁFA-val

Felelősség:


A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az áruházhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a portál akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Egyéb:

Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Vásárlási Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a Vevő vásárlását.

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az MJ-CAR Kft. (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a www.legrugo.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
1. Szervezet mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: MJ-CAR Kft.Székhely, levelezési cím: 1211 Budapest Posztógyár utca 8 Telefon: +36-20-293-16-63 E-mail: legrugo@mjcar.hu Adószám: 12010604-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 367349
2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)-  -az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).
3. Fogalmak
3.1 személyes adatBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.2 hozzájárulásAz érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.3 tiltakozásAz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
3.4 adatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
3.5 adatkezelésAz alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
3.6 adattovábbításAz adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
3.7 nyilvánosságra hozatalAz adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
3.8 adattörlésAz adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
3.9 adatzárolásAz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
3.10 adatmegsemmisítésAz adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
3.11 adatfeldolgozásAz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
3.12 adatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
3.13 harmadik személyOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
3.14 harmadik országMinden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
3.15 CookieOlyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.
4. Követett alapelvek az adatkezelés során
Személyes adat akkor kezelhető, haa)            az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;b)           az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;c)            az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;d)           az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;e)            az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;f)            az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.
Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke.
Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.
Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.
5. Az adatkezelés jogalapja és célja.
Az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.
5.1 Külső Szervezetek adatfelvétele a honlapon
A Szervezet megbízásából külső Szervezetek nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat.A webanalitikai Szervezet a Szervezet megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ (http://www.google.com/intl/hu/privacy/) oldalon ismerheti meg.
5.2 Bekért személyes adatok
Adatkezelés célja: VagyonvédelemAdatkezelés jogalapja:- GDPR 6. cikk (1). bek. f) pont- 2011. évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról- 2005. évi CXXXIII. törvénya személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairólKezelt adatok köre, típusa:Kamera felvételekAdatkezelés időtartama: 3 munkanapAdatkezelés célja: SzámlázáshozAdatkezelés jogalapja:- GDPR 6. cikk (1). bek. c) pont- Áfa tv.Kezelt adatok köre, típusa: Szerviz ügyfelek személyes adatai (név, cím, telefonszám, emailcím, forgalmiban szereplő adatok, kilométer állás)Adatkezelés időtartama: Szoftverbeállítások miatt nem törölhető csak anonimizálható, törvényi előírás szerint 6 év után törölhetőAdatkezelés célja: EredetvizsgaAdatkezelés jogalapja:- GDPR 6. cikk (1). bek. c) pont- 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásárólKezelt adatok köre, típusa: Eredetvizsgához bekért dokumentumok adatai (személyazonosságát igazoló okirat, a jármű jogszerű birtoklását igazoló irat, jármű okmányai, az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat (pl. adásvételi szerződés), meghatalmazás)Adatkezelés időtartama: 5 évAdatkezelés célja: Műszaki vizsgaAdatkezelés jogalapja:- GDPR 6. cikk (1). bek. c) pont- 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet- 77/2009 (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM rendeletKezelt adatok köre, típusa: Műszaki vizsgán kért dokumentumok adatai (forgalmi engedély, személyazonosságot igazoló okmány, meghatalmazás)Adatkezelés időtartama: 5 évAdatkezelés célja: Webshop rendelések kiszolgálásaAdatkezelés jogalapja:- GDPR 6. cikk (1). bek. b), c) pont- Eker.tv. 13/A. § (3)- Áfa tv.Kezelt adatok köre, típusa: Webshop vásárlóinak adatai (név, cím, email cím, mobil telefonszám, telefonszám)Adatkezelés időtartama:  6 évAdatkezelés célja: Árajánlat elkészítéseAdatkezelés jogalapja:- az érintett hozzájárulásaKezelt adatok köre, típusa: Árajánlat kérő formula legrugozas.hu weblapon (Név, Telefonszám, E-Mail Cím, Autómárka (D.1), Autótípus (D.2/D.3), Alvázszám (E), Gyártás Dátuma (B), Motorkód (P.5), Teljesítmény (P.2), Hibajelenség leírása)Adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított legalább 2 év
6. Cookie-k alkalmazása a Szervezet weboldalán
Mi a cookie?
Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.
A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.
Cookie beállítások
Böngészője megfelelő beállításával megtilthatja az cookie-k tárolását; illetve a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu címen letölthető böngészőbővítménnyel megtilthatja az cookie-ban lévő, a weboldal használatát leíró adatok (köztük az IP-cím) elküldését a Google részére, illetve az ilyen adatok Google általi kezelését és feldolgozását.
Cookie-k típusai
A Szervezet weboldalán használatos cookie-kat négy különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának (https://www.cookielaw.org/media/1096/icc_uk_cookiesguide_revnov.pdf) megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie.
Szervezet honlapján használt cookie
(1) Google Analytics
Weboldalunk igénybe veszi a Google Inc. (cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban Google) webanalitikai Google Analytics szolgáltatását. A Google Analytics saját cookie-kat használ – ezek is a felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlok – a felhasználók weboldalhasználatának elemzéséhez. A jelen weboldal használati adatait leíró cookie-ban található információk rendszerint a Google asz Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére jutnak el, és ott tárolódnak.
A Google adatfeldolgozási megbízásunk alapján és a nevünkben használja fel a hozzá eljutott adatokat a weboldal használatának elemzésére és a weboldalakon kifejtett tevékenységeket feldolgozó jelentések összeállítására, továbbá megbízásunk keretén belül szolgáltat egyéb weboldalakkal kapcsolatos internetes szolgáltatásokat a weboldal üzemeltetőjének. A böngésző által a Google Analytics szolgáltatáshoz eljuttatott IP-címeket a Google más adatoktól elkülönítve tárolja. Böngészője megfelelő beállításával megtilthatja az cookie-k tárolását; illetve a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen letölthető böngészőbővítménnyel megtilthatja az cookie-ban lévő, a weboldal használatát leíró adatok (köztük az IP-cím) elküldését a Google részére, illetve az ilyen adatok Google általi kezelését és feldolgozását. A Google Analytics általános felhasználási feltételeiről a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html oldalon, adatvédelmi szabályzatáról a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oldalon tájékozódhat.
(2) Google Adwords
A weboldal igénybe veszi a Google társaság Google AdWords nevű elemzési szolgáltatását, illetve ennek részeként az átkattintáskövetési funkciót. A Google AdWords egy átkattintáskövető cookie-t (amely átkattintási vagy konverziós cookie néven is ismert) helyez a látogató számítógépének merevlemezére, amikor a felhasználó egy Google által szolgáltatott hirdetésre kattint. Ezek az cookie 30 napon belül elévülnek, és nem alkalmasak személyes azonosításra. Egyes weboldalaink meglátogatásakor a Google és CÉG NEVE figyelemmel kísérheti, hogy hirdetésre kattintva jutott-e weboldalunkra.
Az átkattintási cookie-kon keresztül megismert adatokat az AdWords szolgáltatás átkattintáskövetési funkcióját igénybe vevő felhasználóknak nyújtott statisztikai elemzések összeállítására használja a Google. E statisztikákból az derül ki, hogy összesen hányan kattintottak egy Google által szolgáltatott hirdetésre, és hányan nyitották meg úgy oldalainkat, hogy a számítógépükön volt érvényes átkattintási adatmorzsa. Látogatóink személyes azonosítására alkalmas adatokat nem kapunk. Ezeket az adatokat nem tudjuk úgy kombinálni más adatainkkal, hogy egy-egy adott felhasználóval kapcsolatos következtetésre jussunk.  
7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel szerződéses viszonyban álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatvagyon leltárban rögzítve) illetve Szervezet belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a szerviz@mjcar.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.
Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen a Szervezetnél a 14. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában, ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja; ebben az esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. (Infotv. 22- 23.§).
10. Jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamintc. törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
11. Adatkezelő nyilatkozata
Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.
12. Jogorvoslat
Az adatkezeléssel kapcsolatban a érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:
Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein (e-mail: szerviz@mjcar.hu; postacím: 1211 Budapest Posztógyár utca 8, telefonszám: +36-20-293-16-63) a személyes adatok kezeléséről; ennek során az Szervezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (Infotv. 14. §).
A Szervezet köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg.
Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/cTelefon:+36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu